New Books 2017-03 (Thai) http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=1828 RSS feed for public list New Books 2017-03 (Thai) การปฏิรูปบทบาทภาครัฐจะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ : http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=526277 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน = by พัชรี พลาวงศ์. http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674981 ภาษีสรรพากร : by ไพจิตร โรจนวานิช. http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=548381 ระบบการเรียนรู้ใหม่ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย / by ประเวศ วะสี, http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=567648 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี / http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=370588 เหล็กกล้า = by มนัส สถิรจินดา. http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674970