New Books 2016-12 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"สถาปัตยกรรมเปียกน้ำ" = Wet architecture / วิติยา ปิดตังนาโพธิ์.
"Sathāpattayakam pīak nam" = Wet architecture / Witiyā Pittangnāphō.

Witiyā Pittangnāphō. by วิติยา ปิดตังนาโพธิ์.

Call no.: NA2750 .ว63 2554Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Phitsanulōk : Phitsanulōk Kānphim, 2554 [2011] Publication: พิษณุโลก : พิษณุโลกการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: Sathāpattayakam pīak nam Other title: Wet architecture | สถาปัตยกรรมเปียกน้ำ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [NA2750 .ว63 2554] (1).
120 สวัสดิการการวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์ของพนักงาน / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
120 sawatdikān kānwāngphǣn phāsī læ kānbanthưk banchī phonprayōt khō̜ng phanakngān / dōi Somdēt Rōtkhurīsathīan.

Somdēt Rōtkhurīsathīan. by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Call no.: HJ4771.55.ฮ7 ส432 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Bǭrisat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2559 [2016]Other title: Nưng rō̜i yīsip sawatdikān kānwāngphǣn phāsī læ kān banthưk banchī phonprayōt khō̜ng phanakngān Other title: หรึ่งร้อยยี่สิบสวัสดิการการวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์ของพนักงาน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HJ4771.55.ฮ7 ส432 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [HJ4771.55.ฮ7 ส432 2559] (1).
123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข / ผู้เขียน จุฑามาศ แก้วพิจิตร ... [และคนอื่น ๆ].
123 sū kānpen ʻongkō̜n hǣng khwāmsuk / phūkhīan Čhuthāmāt Kǣophičhit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Čhuthāmāt Kǣophičhit. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Sūn ʻOngkō̜n Sukhaphāwa. by จุฑามาศ แก้วพิจิตร. -- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ศูนย์องค์กรสุขภาวะ

Call no.: HD6955 .ก13 2556Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn ʻOngkō̜n Sukhaphāwa Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556 [2013]Other title: Nưng sō̜ng sām sū kānpen ʻongkō̜n hǣng khwāmsuk Other title: หนึ่ง สอง สาม สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD6955 .ก13 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HD6955 .ก13 2556] (1).
90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / dōi Mahāwitthayālai Thammasāt, Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n ; phūrīaprīang chīwaprawat Kittiphong Kamonthamwong.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

Call no.: LA2383.ท92อ25 ก128 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LA2383.ท92อ25 ก128 2559] (1), Pridi Banomyong Library [LA2383.ท92อ25 ก128 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LA2383.ท92อ25 ก128 2559] (1).
Analysis of self-assessment in English-speaking need by proficiency among Thai pharmacists / by Piyawan Wiriyakulchai.

by Piyawan Wiriyakulchai. -- Thammasat University. Language Institute

Call no.: PE3502.T5 P59 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok, Thailand] : Language Institute, Thammasat University, 2016Other title: การวิเคราะห์ด้วยการประเมินตนเองสำหรับความต้องการในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความระดับสามารถของเภสัชกรไทย Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PE3502.T5 P59 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PE3502.T5 P59 2016] (1).
ASEAN 100 : 10 ซีอีโอผู้กุมเศรษฐกิจอาเซียน 28 บริษัทไทยในแผนที่โลก 100 บริษัทสุดยอดมั่งคั่งแห่งอาเซียน.
ASEAN 100 : 10 SīʻĪʻŌ phūkum sētthakit ʻĀsīan 28 bō̜risat Thai nai phǣnthī lōk 100 bō̜risat sutyō̜t mangkhang hǣng ʻĀsīan.

Call no.: HF5386 .อ6442 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Nangsư̄phim Prachāchāt Thurakit, [2558] 2015. Publication: [กรุงเทพฯ] : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, [2558] 2015Other title: 10 SīʻĪʻŌ phūkum sētthakit ʻĀsīan 28 bō̜risat Thai nai phǣnthī lōk 100 bō̜risat sutyō̜t mangkhang hǣng ʻĀsīan Other title: 10 ซีอีโอผู้กุมเศรษฐกิจอาเซียน 28 บริษัทไทยในแผนที่โลก 100 บริษัทสุดยอดมั่งคั่งแห่งอาเซียน..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HF5386 .อ6442 2558] (1).
Emo-meter (employee engagement on meter) : เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร / ผู้เขียน จิรประภา อัครบวร ... [และคนอื่น ๆ].
Emo-meter (employee engagement on meter) : khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n / phūkhīan Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n ...[læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai. by จิรประภา อัครบวร. -- สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

Call no.: HF5549.5.จ7 อ64 2557Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai, 2557, [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n Other title: เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5549.5.จ7 อ64 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HF5549.5.จ7 อ64 2557] (1).
Factors influencing international students on the selection for overseas study at Assumption University, Thailand / by Hataichanok Yimpensook.

by Hataichanok Yimpensook. -- Thammasat University. Language Institute

Call no.: LB2376.6.T52 H38 2015Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok, Thailand] : Language Institute, Thammasat University, 2015Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LB2376.6.T52H38 2015] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LB2376.6.T52 H38 2015] (1).
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency : molecular and clinical aspects / อิศรางค์ นุชประยูร.

by อิศรางค์ นุชประยูร.

Call no.: WH170 .อ654 2553Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [WH170 .อ654 2553] (2), Pridi Banomyong Library [WH170 .อ654 2553] (1).
HR check up : การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ผู้เขียน วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อรทัย เลิศพิชิตกุล, ถนอมรัตน์ ฟองเลา.
HR check up : kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan / phūkhīan Wirin Kittiphichai, ʻŌ̜rathai Lœ̄tphichitkun, Thanō̜mrat Fō̜nglao.

Wirin Kittiphichai. ʻŌ̜rathai Lœ̄tphichitkun. Thanō̜mrat Fō̜nglao. by วิริณธิ์ กิตติพิชัย;อรทัย เลิศพิชิตกุล;ถนอมรัตน์ ฟองเลา.

Call no.: HF5549 .ว634 2557Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ, 2557 [2014]Other title: Kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan Other title: การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5549 .ว634 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HF5549 .ว634 2557] (1).
La liberte guide nos pas ; precede de Cantos ; et Combats avec tes defenseurs / Pierre Emmanuel.

by Emmanuel, Pierre.

Call no.: PQ2609.M58 L43 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Paris : Editions Bruno Doucey, c2016Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PQ2609.M58 L43 2016] (1).
La seconde naissance / Pierre Emmanuel ; textes choisis et presentes par Anne-Sophie Constant.

by Emmanuel, Pierre;Constant, Anne-Sophie.

Call no.: PQ1165 .E46 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Paris : Albin Michel, c2016Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PQ1165 .E46 2016] (1).
Ph.D. program in nursing science (international program) curriculum / Faculty of Nursing Thammasat University (new program, 2015).

by -- Thammasat University. Faculty of Nursing

Call no.: DOC 2015 673012Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thani] : The Faculty, [2015?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [DOC 2015 673012] (2), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 673012] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 673012] (2).
Regina Schmeken : die neue Mitte : Fotografien 1989-2000 / [texts by Tilman Spengler and Carla Schulz-Hoffmann ; translations, Nicole and Peter Bornhausen (French), Gabriela Stadelmann and Ulrike Dieser-Bollinger (Spanish), Ann Thursfield-Stinglwagner (English) ; photographs, Regina Schmeken].

by Spengler, Tilman;Schulz-Hoffmann, Carla;Bornhausen, Nicole;Bornhausen, Peter;Stadelmann, Gabriela;Dieser-Bollinge, Ulrike;Thursfield-Stinglwagner, Ann;Schmeken, Regina. -- Goethe-Institut Inter Nationes

Call no.: DOC 2002 499604Material type: book Book; Format: print regular print Publication: Muenchen : Goethe-Institut Inter Nationes, c2002Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2002 499604] (1).
The civil and commercial code = ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : English version (latest revised B.E. 2559 (A.D. 2016) / [translated by Khemchai Chutiwong … [et al.]].
The Civil and commercial code = Pramūan kotmāi phǣng læ phānit : English version (latest revised B.E. 2559 (A.D. 2016) / [translated by Khemchai Chutiwong … [et al.]].

by Khemchai Chutiwong. -- Thailand

Call no.: KPT494 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok] : Winyuchon, [2016]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT494 2016] (2 ), Sanya Dharmasakti Library [KPT494 2016] (2 ).
The Japanese annual of international law.

by -- Japanese Association of International Law

Call no.: JX6231.J3 J35Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: Tokyo, The Association, 1972-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JX6231.J3 J35 2015] (6), Sanya Dharmasakti Library [JX6231.J3 J35 2016] (6).
The needs of English language skills among receptionists at boutique hotels in Bangkok / by Pandao Chamnankit.

by Pandao Chamnankit. -- Thammasat University. Language Institute

Call no.: PE3502.T5 P36 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok, Thailand] : Language Institute, Thammasat University, 2016Other title: ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมสไตล์บูติคในกรุงเทพมหานคร Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PE3502.T5 P36 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PE3502.T5 P36 2016] (1).
Trade policy review of China, 2006 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ [editor].

by Rangsun Thanapornphun. -- Thammasat University. WTO Watch project; Thailand Research Fund

Call no.: HF1604 .T73 2008Edition: [1st ed.].Material type: book Book; Format: print regular print Publication: [Bangkok, Thailand : WTO Watch], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HF1604 .T73 2008] (1), Pridi Banomyong Library [HF1604 .T73 2008] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HF1604 .T73 2008] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HF1604 .T73 2008] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [HF1604 .T73 2008] (1). Checked out (1). Place hold
Trade policy review of the USA : the U.S. government reports, 1996-2006 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ [editor].

by Rangsun Thanapornphun. -- Thammasat University. WTO Watch project; Thailand Research Fund

Call no.: HF1455 .T744 2008Edition: [1st ed.]. Material type: book Book; Format: print regular print Publication: [Bangkok, Thailand : WTO Watch], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HF1455 .T744 2008] (1), Pridi Banomyong Library [HF1455 .T744 2008] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HF1455 .T744 2008] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HF1455 .T744 2008] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [HF1455 .T744 2008] (1).
กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? : ศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้ / กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ... [และคนอื่นๆ].

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. -- มูลนิธิผสานวัฒนธรรม; มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

Call no.: KPT2490 .ก254 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม/มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [KPT2490 .ก254 2553] (2), Professor Direck Jayanama Library [KPT2490.ก254 2553] (2), Sanya Dharmasakti Library [KPT2490 .ก254 2553] (1). Checked out (2). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  17    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305