การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย = Impact of technological changes on employment situations of women workers in the Thai textile industry / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, สถาบันพัฒนาแรงงานไทย ; บรรณาธิการ จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง. - [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2536. - 171 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9745724955


คนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย.
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย.
สตรี -- การจ้างงาน -- ไทย.

HD8039.ส72 / ก65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544