รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

คดีชาวบ้าน ฮาลั่นศาล / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537. - 135 หน้า. - กฎหมายสำหรับประชาชน ; 2 .

9742820694


กฎหมาย -- ไทย.

KPT74 / .ร73 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544