พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-

กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536. - 315 หน้า.

9746021311


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายการพิมพ์ -- ไทย.
กฎหมายโฆษณา -- ไทย.

PN4748 / .พ62 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544