มาโนช จรมาศ.

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4 ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และการบังคับคดี. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์บรรณาคาร, 2516. - 378 หน้า.


วิธีพิจารณาความแพ่ง.
การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.

KPT1710 / .ม632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544