วัลลภ สวัสดิวัลลภ.

หนังสือและการพิมพ์ / วัลลภ สวัสดิวัลลภ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2532. - กรุงเทพฯ ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2535. - 327 หน้า : ภาพประกอบ. - ตำรา-เอกสารวิชาการ ; ฉบับที่ 50 . - ตำรา-เอกสารวิชาการ (สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ) ; ฉบับที่ 50. .


การพิมพ์.
ตัวอักษร.
หนังสือพิมพ์.

Z116 / .ว6 2532

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)