ชัชชล เทียวพัฒนาถาวร.

โฆษณา--สร้างสรรค์หรือทำลาย (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม) / ชัชชล เทียวพัฒนาถาวรใ - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. - 73 แผ่น.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.


โฆษณา.

HF5821 / .ช58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544