ประศาสตร์ เกื้อมณี, 2503-

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = Plant tissue culture techniques / ประศาสตร์ เกื้อมณี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536. - 158 หน้า : ภาพประกอบ.

9742770727


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช.

QK725 / .ป46

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455