ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด, 2497-

บทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย = Role of the judicairy in Thailand / ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. - ก-ฉ, 294 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9745637041


อำนาจตุลาการ -- ไทย.

KPT2244 / .ธ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544