จากความคิดสู่ความอ่านผ่านภาษา : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ / จัดโดย โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อระบบการจัดเก็บและสืบค้นสารนิเทศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2537. - 141 หน้า : ภาพประกอบ.

9747571862


ศัพท์สัมพันธ์.

P23 / .ก65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544