ประชุมจารึกเมืองพะเยา = Inscriptional history of Phayao / สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538. - 591 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


จารึกภาษาไทย -- ไทย -- พะเยา.
โบราณวัตถุ -- ไทย -- พะเยา.


พะเยา -- ประวัติศาสตร์.

CN1221.พ25 / ศ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544