เลือกตั้งผู้ว่าฯ / ธเนศวร์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. - 243 หน้า.

9745657166


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
ผู้ว่าราชการจังหวัด -- ไทย.
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย.

JS7407.3 / .ล85

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544