วันทนีย์ ภูมิภัทราคม.

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป = General economics / วันทนีย์ ภูมิภัทราคม, สมยศ อวเกียรติ, ทับทิม วงศ์ประยูร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เรืองทับทิม, 2536. - 185 หน้า : ภาพประกอบ.

9748911179


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ว54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544