ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน.

แหล่งข้อมูลและเอกสารเชิงสถิติทางประชากรขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย = Sources and statistical documents on population of Thai government organizations / ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน, มยุรี นกยูงทอง, จิระพล เสียงสังข์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. - 107 หน้า.

9746312073


ไทย -- ประชากร -- สาระสังเขป.

HB3644.55.ก3 / ด64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544