ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

บรรณานุกรมเอเซียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, แสงเดือน ไสยวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538. - 215 หน้า.

9748925161


ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- บรรณานุกรม.

Z3221 / .บ43 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544