สุพัตรา สุภาพ.

สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณี / สุพัตรา สุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม 2531] - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536. - 124 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี.

9740805051


ไทย -- อารยธรรม.

HN750.6 / .ส7 2531

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544