อุทัย ศุภนิตย์.

คู่มือการเป็นทนายว่าความ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, ทวีกิจการพิมพ์, 2524. - 234 หน้า.


ทนายความ -- คู่มือ.
พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)