บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537. - 701 หน้า.

9747715449


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.
พินัยกรรม -- ไทย.

KPT764.8 2537 / .บ52

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544