สมคิด เลิศไพฑูรย์.

คำอธิบายกฎหมายการคลัง พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ / สมคิด เลิศไพฑูรย์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537. - 363 หน้า.

9748904679


การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2724.ก5 / ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544