สุนีย์ เหมะประสิทธิ์.

สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย = Applied statistics for research / สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - 444 หน้า : ภาพประกอบ.

9745835846


สถิติ.
วิจัย.

HA29 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544