สมภพ มานะรังสรรค์.

แนวโน้มพัฒนาการเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = Economic development of Thailand befor and after the Political reform in 1892 / สมภพ มานะรังสรรค์. - กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - (6), 177 หน้า. - ชุด 100 ปี แห่งการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พัฒนาการและผลกระทบต่อสังคมไทย ; ลำดับที่ 3. .

9745833215


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2411-2453.

HC445 / .ส387

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544