ธีรยุทธ บุญมี, 2493-

วิกฤติมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ / ผู้เขียน ธีรยุทธ บุญมี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วัลยา, 2538. - 103 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9748922669


สังคมศาสตร์.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

HN700.565 / .ธ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544