รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

มาสนุกกับกฎหมายง่ายๆ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์, พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538. - 48 หน้า.

9742821402


กฎหมาย -- ไทย.

KPT74 / .ร74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544