ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ / ปรีชา ช้างขวัญยืน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 155 หน้า.

9746311611


พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / ป42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544