เกษตรยั่งยืน / [จัดทำโดย] กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ชนวน รัตนวราหะ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : กรม, 2534. - 153 หน้า : ภาพสีประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ปี 2535.

9747621169


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.
โครงการพัฒนาการเกษตร -- ไทย.

S471.ท9 / ก75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544