สุนทร มณีสวัสดิ์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / สุนทร มณีสวัสดิ์, สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์. - [พิมพ์ครั้งที่ 3], ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2538. - 298 หน้า.

9745072494


กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ส72 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544