สมบูรณ์ รู้กิจการพานิช, 2503-

ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ว่าด้วยการเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้ / โดย สมบูรณ์ รู้กิจการพานิช. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. - (11), 234 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1942 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544