ถาวร สุขากันยา.

นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. - 72 หน้า. - เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 12 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย) ; หมายเลข 12 .


สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
สหภาพโซเวียต -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

E183.7 / .ถ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544