ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

กฎหมายและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520. - 409 หน้า.


การปฏิรูปที่ดิน.
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย.
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
นิคมเกษตรกรรม.

HD940.72 / .ช6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544