เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สู่ระบบผู้เชี่ยวชาญ = Decision support + expert systems / ดำเนินการโดย บิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน [บริษัท เอ. อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด]. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ.


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- การประชุม.
ระบบผู้ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) -- การประชุม.

T58.62 / .ก644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544