ศิวรัตน์ เล้าประเสริฐ, 2510-

ความคุ้มครองทางทูตแก่ผู้ลงทุนต่างชาติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ / โดย ศิวรัตน์ เล้าประเสริฐ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. - 8, 172 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ความคุ้มครองทางการทูต.
การลงทุนของต่างประเทศ (กฎหมายระหว่างประเทศ)

JX4263.ค7 / ศ67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544