การจัดการการตลาดและการผลิต = Marketing, production and operations management / สาขาวิชาวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9746132423 9746132814


การตลาด.
การบริหารงานผลิต.

HF5415.13 / .ก63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544