วิกฤตการณ์สื่อมวลชนไทย : พฤษภาคม 2535 / บุญโฮม อิงชัยภูมิ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย, 2535. - 104 หน้า : ภาพประกอบ.


สื่อมวลชน -- ไทย.
นโยบายสื่อมวลชน -- ไทย.
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2535.

P92.ท9 / ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544