เดช กาญจนางกูร.

จุลเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / เดช กาญจนางกูร. - [เชียงใหม่] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535. - ก-ฉ, 309 หน้า : ภาพประกอบ.


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.

HB180 / .ด67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544