ทวี วัดงาม.

ของเล่นเด็กไทย / ทวี วัดงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ปัญญาสยาม, 2537. - 169 หน้า : ภาพประกอบ. - วัยสนุกเมื่อวันวาน ; ลำดับที่ 1 .

9748909417


ของเล่น -- ไทย.
การละเล่น -- ไทย.

GV1218.5 / .ท52

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)