ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?] - [155] หน้า.


บริษัทหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
บริษัทมหาชนจำกัด -- ไทย.
กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1052.ก33 2538 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544