วันดี กฤษณพันธ์.

สมุนไพรสารพัดประโยชน์ / วันดี กฤษณพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. - 264 หน้า : ภาพประกอบ.

9745879967


สมุนไพร.
เครื่องยาจากพืช.
พฤกษศาสตร์การแพทย์.

QV766 / .ว645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544