วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง = Fundamental principles of administrative law / Fundamental principles of administrative law โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. - 116 หน้า.

9742822921


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.
ศาลปกครอง -- ไทย.

KPT2735 / .ว44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544