ชุมพร สังขปรีชา.

ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. - กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528. - 148 หน้า. แผนภูมิ.


รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ช7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544