ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-2561.

การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎีและแนวความคิด. - กรุงเทพฯ, เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526. - 129 หน้า. ตาราง.


รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ช6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544