จินตนา เพชรานนท์.

ภาระสมรส สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2523 : (Nuptiality 1980 population and housing census) / โดย จินตนา เพชรานนท์ และ อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2529. - 31, 33 หน้า : ตาราง, แผนภาพ. - รายงานเชิงวิเคราะห์ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ; ฉบับที่ 5 .


การสมรส -- ไทย.


ไทย -- สำมะโนประชากร.

HB1264.55.ก3 / จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544