สุชาดา กีระนันทน์. คุณหญิง.

คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SAS กับการวิเคราะห์ข้อมูล / โดย สุชาดา กีระนันทน์, จลีพร โกลากุล. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - 2 เล่ม.

ล.1 คู่มือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล -- ล.2 คู่มือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ.

9745795194


เอสเอเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)

QA276.4 / .ส72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544