เคอรีย์-ลินดาห์ล, ไก.

บทบาทอุทยานแห่งชาติในอนาคต แปลจาก The global role of national parks for the world of tomorrow โดย สถิ ไชยเพ็ชร ตรวจขัดเกลาภาษาไทย โดย เจริญ อินทรเกษตร. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525. - 64 หน้า. - งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; ลำดับที่ 62 . - งานแปล (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ; อันดับที่ 62. .


อุทยานแห่งชาติ.

SB481 / .ค7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544