พระราชบัญญัติคณะกรรมการทางทะเลแห่งชาติ พ.ศ. 2515 = National maritime Board Act,1972 และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการทางทะเล แห่งชาติ พ.ศ. 2520 ประเทศสิงคโปร์ = The National Maritime Board Regulations,1977(Singapore) / ชาญชัย โกศลธนากุล แปล. - ม.ป.ท : ม.ป.พ, [2520?] - 8, 14 หน้า.


ลูกเรือ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
ลูกเรือ -- สถานภาพทางกฎหมาย.

K1210.ท48 / ส7 2514

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544