ไมตรี ตันติวุฒานนท์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเล (สาขาพาณิชย์นาวี) : คำศัพท์และข้อความหมาย / ไมตรี ตันติวุฒานนท์ รวบรวมและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536. - 262 หน้า.


กฎหมายพาณิชยนาวี -- พจนานุกรม.
พาณิชย์นาวี -- พจนานุกรม.
การขนส่งทางน้ำ -- พจนานุกรม.

K1150.ก51 / ม9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544