จักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์, หลวง, 2446-2501.

อธิบายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ. - พระนคร : โรงพิมพ์สยามบรรณกิจ, 2475. - 126 หน้า.

9744491701 (2547)


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2101 / .จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544