เดช กาญจนางกูร.

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค. - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, โครงการผลิตตำรา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522. - 262 หน้า. ภาพประกอบ, ตาราง.


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.

HB180 / .ด68 2522

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544