เดช กาญจนางกูร.

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค. - เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521. - 274 หน้า : ตาราง.


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB180 / .ด7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544