ประภัสสร เสวิกุล, 2491-

คนบนยอดตึก / ประภัสสร เสวิกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535. - 120 หน้า.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)